OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetových vzdělávacích programů, seminářů a služeb „Balanc Shop s.r.o. “ (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek: www.lenkabalanc.cz.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je:

Balanc Shop s.r.o., IČO: 108 46 034, Revoluční 269, Velké Bílovice, 269 02, telefon: +420 608 731 859, email: tvuj@balanc.cz. 

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Objednávka
Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím výše zmíněných webových stránek. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.lenkabalanc.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad
Ve shrnutí objednávky najdete konečnou cenu. Prodávající není plátce DPH. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Způsob a forma platby
Způsob platby:

Bankovním převodem na korunový účet společnosti Balanc Shop s.r.o. a nebo online platby prostřednictvím platební brány ComGate.

Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

Storno podmínky seminářů

Zákazník má právo zrušit svou účast na semináři kdykoliv před konáním, musí být provedeno písemně  a způsobem nepochybným. Pro určení okamžiku zrušení je rozhodující datum odeslání oznámení na email: info@lenkabalanc.cz.  

Počet dní od storna do konání semináře: 

91 DNÍ A VÍCE skutečně vzniklé náklady

90 - 61 DNÍ skutečně vzniklé náklady, nejméně  však 20 % celkové ceny semináře

60 - 41 DNÍ skutečně vzniklé náklady, nejméně  však 30 % celkové ceny semináře

40 - 21 DNÍ skutečně vzniklé náklady, nejméně  však 50 % celkové ceny semináře

20 - 10 DNÍ skutečně vzniklé náklady, nejméně  však 80 % celkové ceny semináře

9 a méně  dní před zahájením semináře 100 % celkové ceny semináře

Odstoupení od smlouvy

V rámci online programů vám poskytujem 30 denní garanci na vrácení peněz. Pakliže pro vás náš produkt nebude obsahově zajímavý, napiště email info@lenkabalanc.cz a požádejte o vrácení peněz. Následně vám vystavíme dobropis a po potvzení emailu vám do 10 dnů zašleme peníze na váš účet.  V rámci živé akce, semináře, workshopů a podobně, vracíme plnou částku v případě storno do 14 dnů před konámím akce. Pozdější zrušení je již za 100% storno zaplacené částky.

Dodání online programů

Po zaplacení vám bude na váš email odeslán vstup do online členské sekce včetně vygenerovaného unikátního hesla. 

Odpovědnost
Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana údajů
Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Najdete je ZDE: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14. 5. 2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.lenkabalanc.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.